تمام رویاهای جهان

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
430000

خواب‌ها و رویاهای‌شبانه برای شروع به فهمیدنِ چیزهایی که درباره خودمان، زندگی و روابط‌مان نیازداریم، مثل کارگاه آزمایشی عمل‌می‌کنند و اولین چیزی که متوجه می‌شوید این است که دقت به خواب‌ها، وقایع زندگی‌مان در بیداری را تغییرمی‌دهد! چیزی که هرگز فکرش را هم نمی‌کردیم! 

ما زندگی و آدمها را با حرف‌های خودشان قبول‌کردیم و هیچوقت به زندگی، آدمها و اتفاقات دقیق‌نشدیم و همه چیز را چشم‌بسته قبول‌کردیم یا حتی اشتباهی اعتمادکردیم برای اینکه ما عادت‌نداریم که به زندگی دقیق نگاه‌کنیم وگرنه چیزی که زندگی در خواب و بیداری به ما نشان‌میدهد، تفاوت‌خاصی باهم ندارند.

خواب‌ها برای فهمیدن ساده‌تر هستند، برای همین هم توجه به خواب‌ها باعث می‌شود که ما تازه شروع کنیم به فهمیدنِ زندگی!

و در این نقطه فکرکنید که چه ماجرایی منتظر شماست!؟ فهمیدنِ یک زندگیِ فهمیده‌نشده! فهمیدنِ دهها و صدها موضوع، چرا آدم‌ها و موضوعات در زندگی‌مان حضور دارند یا چرا خیلی چیزهایی که می‌خوایم و دوست‌داریم، در زندگی مان نیستند… و تازه این شروع ماجراست.

توجه کرده‌اید؟ خواب‌های تعبیرنشده ما را رها نمی‌کنند. خواب‌هایی که یادمان می‌مانند، می‌خواهند چیزی به‌ما بگویند، چیزی که دانستن‌اش برایمان مهم است ولی ما معمولا نمی‌توانیم بدون تمرین و آموزش، ارتباط بین خواب‌ها و ماجراهای زندگی‌مان را بفهمیم.

رویای تعبیر نشده، درباره بخشی‌مهم از زندگی‌مان است که هنوز زندگی‌اش نکرده‌ایم اما مشتاقش هستیم و دنبالش‌می‌گردیم.

یک جمله که لازمش‌داریم ولی نشنیده‌ایم، یک سرنخ که هنوز پیدایش نکرده‌ایم، درمانِ زخمی که پس از سال‌ها هنوز تازه است و فرصتی‌ که همیشه منتظرش بوده‌ایم، نزدیک‌مان است ولی متوجهش نمی‌شویم، اینها مثال هایی از محتوای خواب‌هایی است که تا تعبیرشان نکنیم و نفهمیم شان، رهایمان نمی‌کنند. برای همین‌هم هر بار که خوابی‌مهم را تعبیر می‌کنیم، آزادتر می‌شویم و زندگی‌مان سبک‌تر می‌شود چون تکلیفِ موضوعی مهم در زندگی‌مان مشخص‌میشود.