خداحافظی با ترسِ از مرگ

درک جدید و کامل از موضوع مرگ در وضعیت رویا رخ‌می‌دهد.

ترس از مرگ، یکی از حقیقی‌ترین ترس‌های انسان است، در این بخش میاموزیم که رهاشدن ازین ترس، چگونه بصورت قدم به‌قدم و تدریجی اتفاق‌می افتد.