تمام رویاهای جهان

430,000 تومان

رویاها حامل حقیقت و برکت‌ به زندگی‌ما هستند.

خواب‌ها و رویاهای‌شبانه برای شروع به فهمیدنِ چیزهایی که درباره خودمان، زندگی و روابط‌مان نیازداریم، مثل کارگاه آزمایشی عمل‌می‌کنند و اولین چیزی که متوجه می‌شوید این است که دقت به خواب‌ها، وقایع زندگی‌مان در بیداری را تغییرمی‌دهد! چیزی که هرگز فکرش را هم نمی‌کردیم! 

ما زندگی و آدمها را با حرف‌های خودشان قبول‌کردیم و هیچوقت به زندگی، آدمها و اتفاقات دقیق‌نشدیم و همه چیز را چشم‌بسته قبول‌کردیم یا حتی اشتباهی اعتمادکردیم برای اینکه ما عادت‌نداریم که به زندگی دقیق نگاه‌کنیم وگرنه چیزی که زندگی در خواب و بیداری به ما نشان‌میدهد، تفاوت‌خاصی باهم ندارند.

خواب‌ها برای فهمیدن ساده‌تر هستند، برای همین هم توجه به خواب‌ها باعث می‌شود که ما تازه شروع کنیم به فهمیدنِ زندگی!

و در این نقطه فکرکنید که چه ماجرایی منتظر شماست!؟ فهمیدنِ یک زندگیِ فهمیده‌نشده! فهمیدنِ دهها و صدها موضوع، چرا آدم‌ها و موضوعات در زندگی‌مان حضور دارند یا چرا خیلی چیزهایی که می‌خوایم و دوست‌داریم، در زندگی مان نیستند… و تازه این شروع ماجراست.

این دوره در طی دو ماه و هر هفته یک جلسه برگزار میشود. شما هر هفته میتوانید جلسه جدید را در پروفایل کاربری‌تان در سایت بشنوید و تمرینات و نکات تکمیلی را همانجا دریافت‌کنید. برای اینکه این دوره حداکثر استفاده را برای شما داشته‌باشد، مطالب بصورت جدا از هم و با فاصله زمانی چندروزه ارائه میشود تا شما در این فاصله فرصت بهترفهمیدن، بررسی و  تجربه‌کردنِ زندگی را داشته‌باشید.

نکته: می‌توانید مبلغ ثبت‌نام را بصورت کارت به کارت واریز و تصویر فیشِ واریزی را بصورت دایرکت به اینستاگرام رویادرمانی یا به واتساپ شماره ۰۹۹۰۴۱۷۹۵۹۹ ارسال کنید تا بلافاصله به دوره دسترسی پیداکنید. شماره کارت:

۶۱۰۴-۳۳۷۵-۴۵۹۴-۷۶۸۹

بانک ملت به‌نام حمیدرضا حمیدی فتح آبادی